Özlem Türeci, Uğur Şahin, BioNTech ve Aşı Yolculuğu

Özlem Türeci’nin Hayatı

Uğur Şahin’in Hayatı

BioNTech Şirketi

Aşının Bulunuşu

KAYNAKÇA:

Görsel Kaynakları:

Yazı Kaynakları:

--

--

Koç Üniversitesi Bilim Kulübü Resmi Medium Hesabı | Official Medium Account of Koç University Science Club

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store