EKSOBİYOLOJİ

Jeffery Newmark (NASA)

Panspermia Teorisi

Yaşamın Oluşabilmesi İçin Koşullar

Güneş Sisteminde Yaşam

Mars’ta Yaşam

Europa’da yaşam

Titan’da yaşam

Ksenobiyoloji

Güneş Sistemi Dışında Yaşam

Dünya Dışı Yaşamın Kimyasal Temelleri

Görsel 1: Miller- Urey Deneyi
Figür 2: Adenin ve Guanin’in Hidrojen Siyanürden Oluşumu
Figür 3: Amino Asit ve Aminoamidin Arasındaki Yapısal Farklılıklar
Görsel 4: DNA,RNA,TNA,GNA konformasyonları

Sonuç ve Tartışmalar

KAYNAKLAR

--

--

Koç Üniversitesi Bilim Kulübü Resmi Medium Hesabı | Official Medium Account of Koç University Science Club

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Koç Üniversitesi Bilim Kulübü

Koç Üniversitesi Bilim Kulübü

Koç Üniversitesi Bilim Kulübü Resmi Medium Hesabı | Official Medium Account of Koç University Science Club