Magnetarlar

FRB Keşfi

Keşfedilen ilk FRB, Lorimer Patlaması

FRB 180916

HIZLI RADYO PATLAMASININ NEDENLERİ

1)Yüksek Kütleli Dönen Nötron Yıldızı

2)İkili Beyaz Cüce Birleşmesi

Figür: Beyaz cücenin yüzeyindeki manyetik alan ve elektronların yüzeyden ayrıldıktan sonra radyasyon yaymasını gösteren şema.

3) Süperiletken Kozmik Sicim (SCS) Döngüleri

Figür 2: 2017 yılında yazılan makalede teoriyi modelleyen şema. Görselde plazmanın magnetardan yayılan rüzgarla nebulaya enjekte olması gösteriliyor.

Yazarlar:

Kaynakça

--

--

Koç Üniversitesi Bilim Kulübü Resmi Medium Hesabı | Official Medium Account of Koç University Science Club

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store